Bảo hiểm nhân thọ có phải bồi thường trong trường hợp chết do tự tử?

  1. Bảo hiểm nhân thọ có phải bồi thường trong trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử?

Căn cứ quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 về các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm.:

Điều 40. Các trường hợp không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm

1 Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp sau đây:

a) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực;

b) Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;d) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình;

đ) Trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

2 Trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Vậy đối với trường hợp người được bảo hiểm tự tử thì phụ thuộc vào thời gian kể từ khi nộp khoản phí đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực. Chúng ta có thể chia ra hai trường hợp như sau:

  • Trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không có nghĩa vụ phải bồi thường.
  • Trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử qua thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn có nghĩa vụ phải bồi thường theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.
  1. Người được bảo hiểm chết do tự tử dưới 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực có quyền lợi gì không?

Khoản 3, Điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định như sau:

  1. Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế

Vậy trong trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử dưới 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý.

[bvlq_danh_muc]